Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego e-Rast do 02.01.2018

prowadzonego przez Ibes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200591, NIP 813-033-40-11, REGON 008184650

I.    Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl, prowadzonego przez Ibes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200591, NIP 813-033-40-11, REGON 008184650.

 2. 2. Każda osoba, która wyrazi chęć skorzystania z serwisu www.e-rast.pl,
  jest obowiązania zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  w procesie rejestracji, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II.    Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

 1. 1. Sprzedawca - Ibes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200591, NIP 813-033-40-11, REGON 008184650, www.rast.com.pl, www.e-rast.pl.

 2. 2. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Olsztynie, ul. Kanta 10, w którym istnieje możliwość zamówienia Towaru za pośrednictwem Serwisu, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem przewozników, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 3. 3. Towar -produkty oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

 4. 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Serwisu

 5. 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 6. 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta.

 7. 7. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby rejestrującej się w Serwisie.

 8. 8. Login - ciąg znaków składających się z liter lub/i cyfr wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego, przypisany do konkretnego Użytkownika i umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 

 9. 9. Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach i zawartych przez niego umowach sprzedaży. 

 10. 10. Serwis - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem www.e-rast.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Serwisie. 

 11. 11. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Klient planuje zakupić od Sprzedawcy w dacie realizacji Zamówienia.

 12. 12. Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Przewoźnika w miejscu i w dniu dostawy Towarów następującej w wyniku realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, ewentualne oferowane Towary ekwiwalentne oraz ceny Towarów, po których Klient może nabyć Towary. 

 13. 13. Przewoźnik - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie realizowała zamówienie oraz, jeśli Klient przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Klientem.

 14. 14. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie.

 15. 15. Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika, czynne w godzinach 8:30 -17:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00 - 12:45 w soboty pod numerem telefonu 665 490 336 (koszt połączenia wg taryf operatorów).

 16. 16. Regulamin – Regulamin określający zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl opisany w niniejszym dokumencie. 

III.    Warunki używania Serwisu
 1. 1. Do korzystania z Serwisu, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań:

        a) połączenie z siecią Internet,
        b) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9i nowsze wersje, Mozilla FireFox – dowolna wersja, Google Chrome – wersja dowolna,
        c) system operacyjny: dowolny
        d) włączona obsługa plików Cookies,
        e) włączona obsługa stylów CSS oraz Java Script
 1. 2.Wszystkie umieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest bezprawne. 

 2. 3. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź Konta Internetowego innych Użytkowników. 

 3. 4. Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także o charakterze obraźliwym bądź naruszającym zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość niezwłocznego usunięcia takich treści. 

 4. 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, oraz jego używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

 5. 6. Sprzedawca zapewnia, iż będzie dążył do tego, aby funkcjonalność i sprawność działania Serwisu była jak najlepsza. W związku z tym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy funkcjonalności.

 6. 7. W przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt Sprzedawcy, który niezwłocznie podejmie starania o przywrócenie funkcjonalności Serwisu.

 7. 8. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu, może spowodować odmowę realizacji zamówienia, a nawet usunięcie Konta Internetowego.

IV.    Rejestracja
 1. 1. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu danych osobowych przez Ibes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania Zamówień Klientów i zawarcia Umowy sprzedaży . 

 2. 2. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik podaje następujące informacje:

a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
a także Login oraz hasło, które będzie używane do logowania się w Serwisie.
 1. 3. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania zamówień Klientów. Oświadczenia w tym zakresie są składane poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok właściwej treści oświadczenia.

 2. 4. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy nadania zasugerowanego podczas procesu rejestracji Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Użytkownikowi.

 3. 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy, na podany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz ze wskazaniem Loginu oraz podanego przy rejestracji hasła, niezbędnych do zalogowania się w Serwisie. Login oraz hasło mają charakter poufny i nie mogą podlegać ujawnieniu innej osobie przez Użytkownika. Sprzedający nie odpowiada za działania będące skutkiem ujawnienia Loginu i/lub hasła Użytkownika.

 4. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji oraz użytkowania Serwisu.

 5. 7. Każdy Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie tylko jeden raz. Proces rejestracji jest wykonywany przez Użytkownika jednorazowo, a kolejne Zamówienia mogą być składane przez Klienta po zalogowaniu się przy użyciu Loginu oraz hasła do Konta Internetowego.

 6. 8. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość usunięcia swojego Konta Internetowego w Serwisie.

V.    Warunki Składania Zamówień

 1. 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach wskazanych w opisie Towaru. Potwierdzenie rejestracji zamówienia w Serwisie jest generowane automatycznie i stanowi potwierdzenie wprowadzonej przez Użytkownika w Serwisie treści. 

 2. 2. Złożenie Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów
  za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się w Serwisie. Zamówienia składane są przez Klienta poprzez wybór Towarów w Serwisie.

 3. 3. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

 4. 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 

 5. 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

 6. 6. Ceny podane w Serwisie są cenami orientacyjnymi. W momencie realizacji Zamówienia, cena określonych Towarów może się różnić od ich ceny prezentowanej w Serwisie z powodu różnic w wadze Towarów ważonych, dostarczenia Towarów ekwiwalentnych w miejsce brakujących Towarów, o których mowa w ust. poniżej.

 7. 7. W razie niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania Towaru ekwiwalentnego o zbliżonym charakterze i cechach bądź anulowania Zamówienia w całości bądź części. 

 8. 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia maksymalnej liczby bądź wagi zamawianych Towarów bądź grupy Towarów, co zostanie uwidocznione w Serwisie przy zamawianym Towarze jeśli maksymalna ilość bądź waga zostanie osiągnięta.

 9. 9. W przypadku zamawiania Towarów „na wagę” Klient powinien wskazać ilość Towaru jako dziesiątą część jednego kilograma (np. 0,7 kg). Klient może także wskazać postać zamawianego Towaru „na wagę”: plastry bądź kawałek, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku takiego wskazania Towar „na wagę” zostanie dostarczony w plastrach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.

 10. 10. W przypadku określenia w Serwisie ceny za konkretną wagę Towaru, Klient zamawiając ten Towar wskazuje ilość zamawianych sztuk zamiast określonej wagi, a Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk tego Towaru.

 11. 11. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym realizację Zamówienia. 

 12. 12. Jeśli cena dostarczonych Towarów jest wyższa niż cena Towarów wskazana w potwierdzeniu Zamówienia, Klient może odwołać Zamówienie w tym zakresie w momencie realizacji dostawy.

 13. 13. Wartość Zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

VI.    Warunki sprzedaży i dostawy
 1. 1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie w obrębie 15 km od miasta Olsztyn. Dostawa Zamówienia poza ten obręb możliwa jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu za pomocą Infolinii kosztu dostawy, który zostanie doliczony do rachunku.

 2. 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika.

 3. 3. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w Sklepie. 

 4. 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 15.00. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie. 

 5. 5. Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, w dniu złożenia zamówienia przez Klienta realizowane są tylko zamówienia złożone tego samego dnia w godz. od 0.00 do 16.59 od poniedziałku do piątku od godziny 0:00 do godziny 16:59 oraz w soboty od 0:00 do 12:00.

 6. 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim,  po uprzednim umieszczeniu informacji o tym w Serwisie.

 7. 7. Koszt dostawy wynosi 20 zł. W przypadku Zamówień na kwotę wyższą niż 80,00 zł Klient nie ponosi kosztów dostawy. 

 8. 8. Do Zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu nie są udzielane rabaty, wynikające w szczególności z posiadanych przez Klienta kart rabatowych w Sklepie.

 9. 9. Zamówienia są dostarczane przez Przewoźników w sposób zapewniający zachowanie właściwości Towarów.

 10. 10. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania jej wystawienia poprzez wpisanie takiej potrzeby w uwagach do Zamówienia. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje paragon fiskalny.

 11. 11. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały odebrane osobiście przez Klienta ze Sklepu lub dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta, a Klient wyrazi wolę ich nabycia po cenie wskazanej w przedstawionej w momencie dostawy Ofercie. Serwis jedynie umożliwia złożenie Zamówienia, a w następstwie odbioru osobistego lub dostawy po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy, co do Towarów objętych Zamówieniem może dojść do zawarcia Umowy sprzedaży. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od Przewoźnika.

 12. 12. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza Zamówień złożonych przez Użytkowników naruszających Regulamin bądź przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (duże opady śniegu, silny grad, ulewny deszcz).

 13. 13. Klient odbierając przesyłkę z Towarem powinien sprawdzić stan opakowania
  i pokwitować jej odbiór w obecności z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia
  z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności Przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Przewoźnik), zawierający opis uszkodzenia.

VII.    Warunki płatności

W momencie akceptacji Zamówienia na stronie www.e-rast.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych,
b) kartą płatniczą - możliwa jest płatność u Klienta kartą płatniczą Mastercard, Visa, Visa Elektron.
c) płatnością online (obsługiwane są przez firmę eCard S.A) za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.
Płacę z inteligo (inteligo)
- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (mBank)
- Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
- Przelew z BPH (Bank BPH)
- Płacę z iPKO (PKO BP)
- Pekao24Przelew (Bank Pekao)
- Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.)
- Płacę z IKO
- Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)
- PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
- MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
- Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
- Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
- Alior Sync (Alior Bank)
- Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
- Płać z ING  (ING Bank Śląski)
- Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
- Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
- DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.)
- Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
- Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
- Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
- PeoPay (Bank Pekao S.A.)
- e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.)
- Deutsche Bank Polska S.A.
- Raiffaisen Bank Polska S.A.
- Bank Pocztowy S.A.
- Bank Spółdzielczy we Wschowie
- Plus Bank S.A.
- Millennium Bank S.A.
- Credit Agricole Bank S.A.
- Bank DnB Nord Polska S.A.
- Bank Zachodni WBK S.A.

d) płatnością online (obsługiwane przez firmę eCard S.A. )za pomocą karty płatniczej
 - Visa
  - Visa Electron
  - MasterCard
  - Maestro
  - MasterCard Electronic


VIII.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 

 2. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 3. 3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wręczając je Przewoźnikowi, przesyłając je w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: rast@ibes.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, rekomenduje się przesłanie go na adres w Olsztynie (10-691), przy ul. Kanta 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. 4. Do oświadczenia o odstąpieniu, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

 5. 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów: 

  1. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;

  2. b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  3. c) nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. d) prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

 6. 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Rekomendowanym sposobem zwrotu Towarów, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do Sklepu przed upływem powyższego terminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu. 

 7. 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na charakter Towarów nie jest możliwe odesłanie Towaru w zwykły sposób, Sprzedający odbierze Towary od Klienta na swój koszt. 

 8. 8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi także koszty realizacji Zamówienia. 

 9. 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 10. 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na zaproponowany przez Sprzedawcę inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 11. 11. W przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem firmy eCard S.A. zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty

 12. 12. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. 

 13. 13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi oraz gwarancji producenta.

IX.    Reklamacje i zwroty
 1. 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 2. 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 3. 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

 1. a) dane Klienta,

 2. b) numer Zamówienia,

 3. c) opis wady Towaru,

 4. d) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

 1. 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: Olsztynie przy ul. Kanta 10

 1. 5. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. 6. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

X.    Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu Rejestracyjnym lub pozyskanych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest Ibes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), ul. Targowa 72. Dane osobowe są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. składania i realizowania Zamówień. Organizator przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym.

 2. 2. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w szczególności do następujących celów:

 1. 3. podejmowania działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności serwisowych oraz dokonywania niezbędnych napraw lub modyfikacji Serwisu,

 2. 4. składania Zamówień oraz ich realizowania,

 3. 5. komunikacji z Użytkownikiem, w tym także wysyłanie Newslettera.

 1. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 2. 7. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, jak również w zakresie stosowanej ochrony prywatności znajdują się w Polityce zachowania poufności danych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

XI.    Postanowienia końcowe
 1. 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu www.e-rast.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
  W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta w Sklepie www.e-rast.pl.

 2. 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.

XII.    Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail rast@ibes.com.pl bądź Infolinii.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IBES Sp. z o.o.

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

UL. KANTA 10

10-691 OLSZTYN

TEL: 665 490 336

E-MAIL: rast@ibes.com.pl

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów – nazwa zwracanego Towaru(*) 

Numer Zamówienia:(**)

Numer kontaktowy:(**)

Data odbioru Towaru(**): 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

Regulamin

sklepu internetowego e-Rast od 03.01.2018

prowadzonego przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł

 I.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl, prowadzonego przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł.
 2. Każda osoba, która wyrazi chęć skorzystania z serwisu www.e-rast.pl,
  jest obowiązania zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  w procesie rejestracji, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II.    Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca - Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł.
 2. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Olsztynie, ul. Kanta 10, w którym istnieje możliwość zamówienia Towaru za pośrednictwem Serwisu, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem przewozników, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Towar -produkty oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Serwisu
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta.
 7. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby rejestrującej się w Serwisie.
 8. Login - ciąg znaków składających się z liter lub/i cyfr wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego, przypisany do konkretnego Użytkownika i umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 
 9. Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach i zawartych przez niego umowach sprzedaży. 
 10. Serwis - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem www.e-rast.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Serwisie. 
 11. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Klient planuje zakupić od Sprzedawcy w dacie realizacji Zamówienia.
 12. Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Przewoźnika w miejscu i w dniu dostawy Towarów następującej w wyniku realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, ewentualne oferowane Towary ekwiwalentne oraz ceny Towarów, po których Klient może nabyć Towary. 
 13. Przewoźnik - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie realizowała zamówienie oraz, jeśli Klient przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Klientem.
 14. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie.
 15. Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika, czynne w godzinach 8:30 -17:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00 - 12:45 w soboty pod numerem telefonu 665 490 336 (koszt połączenia wg taryf operatorów).
 16. Regulamin – Regulamin określający zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl opisany w niniejszym dokumencie. 

III.    Warunki używania Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań:

        a) połączenie z siecią Internet,
        b) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9i nowsze wersje, Mozilla FireFox – dowolna wersja, Google Chrome – wersja dowolna,
        c) system operacyjny: dowolny
        d) włączona obsługa plików Cookies,
        e) włączona obsługa stylów CSS oraz Java Script

 1. Wszystkie umieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest bezprawne. 
 2. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź Konta Internetowego innych Użytkowników. 
 3. Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także o charakterze obraźliwym bądź naruszającym zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość niezwłocznego usunięcia takich treści. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, oraz jego używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 5. Sprzedawca zapewnia, iż będzie dążył do tego, aby funkcjonalność i sprawność działania Serwisu była jak najlepsza. W związku z tym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy funkcjonalności.
 6. W przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt Sprzedawcy, który niezwłocznie podejmie starania o przywrócenie funkcjonalności Serwisu.
 7. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu, może spowodować odmowę realizacji zamówienia, a nawet usunięcie Konta Internetowego.

IV.    Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu danych osobowych przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania Zamówień Klientów i zawarcia Umowy sprzedaży . 
 2. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik podaje następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce zamieszkania,

c) numer telefonu,

d) adres poczty elektronicznej (e-mail),

a także Login oraz hasło, które będzie używane do logowania się w Serwisie.

 1. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z rejestracją oraz użytkowaniem Serwisu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. realizowania zamówień Klientów. Oświadczenia w tym zakresie są składane poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok właściwej treści oświadczenia.
 2. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy nadania zasugerowanego podczas procesu rejestracji Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Użytkownikowi.
 3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy, na podany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz ze wskazaniem Loginu oraz podanego przy rejestracji hasła, niezbędnych do zalogowania się w Serwisie. Login oraz hasło mają charakter poufny i nie mogą podlegać ujawnieniu innej osobie przez Użytkownika. Sprzedający nie odpowiada za działania będące skutkiem ujawnienia Loginu i/lub hasła Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji oraz użytkowania Serwisu.
 5. Każdy Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie tylko jeden raz. Proces rejestracji jest wykonywany przez Użytkownika jednorazowo, a kolejne Zamówienia mogą być składane przez Klienta po zalogowaniu się przy użyciu Loginu oraz hasła do Konta Internetowego.
 6. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość usunięcia swojego Konta Internetowego w Serwisie.

V.    Warunki Składania Zamówień

 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach wskazanych w opisie Towaru. Potwierdzenie rejestracji zamówienia w Serwisie jest generowane automatycznie i stanowi potwierdzenie wprowadzonej przez Użytkownika w Serwisie treści. 
 2. Złożenie Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów
  za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się w Serwisie. Zamówienia składane są przez Klienta poprzez wybór Towarów w Serwisie.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 6. Ceny podane w Serwisie są cenami orientacyjnymi. W momencie realizacji Zamówienia, cena określonych Towarów może się różnić od ich ceny prezentowanej w Serwisie z powodu różnic w wadze Towarów ważonych, dostarczenia Towarów ekwiwalentnych w miejsce brakujących Towarów, o których mowa w ust. poniżej.
 7. W razie niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania Towaru ekwiwalentnego o zbliżonym charakterze i cechach bądź anulowania Zamówienia w całości bądź części. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia maksymalnej liczby bądź wagi zamawianych Towarów bądź grupy Towarów, co zostanie uwidocznione w Serwisie przy zamawianym Towarze jeśli maksymalna ilość bądź waga zostanie osiągnięta.
 9. W przypadku zamawiania Towarów „na wagę” Klient powinien wskazać ilość Towaru jako dziesiątą część jednego kilograma (np. 0,7 kg). Klient może także wskazać postać zamawianego Towaru „na wagę”: plastry bądź kawałek, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku takiego wskazania Towar „na wagę” zostanie dostarczony w plastrach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.
 10. W przypadku określenia w Serwisie ceny za konkretną wagę Towaru, Klient zamawiając ten Towar wskazuje ilość zamawianych sztuk zamiast określonej wagi, a Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk tego Towaru.
 11. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym realizację Zamówienia. 
 12. Jeśli cena dostarczonych Towarów jest wyższa niż cena Towarów wskazana w potwierdzeniu Zamówienia, Klient może odwołać Zamówienie w tym zakresie w momencie realizacji dostawy.
 13. Wartość Zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

VI.    Warunki sprzedaży i dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie w obrębie 15 km od miasta Olsztyn. Dostawa Zamówienia poza ten obręb możliwa jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu za pomocą Infolinii kosztu dostawy, który zostanie doliczony do rachunku.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika.
 3. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w Sklepie. 
 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 15.00. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie. 
 5. Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, w dniu złożenia zamówienia przez Klienta realizowane są tylko zamówienia złożone tego samego dnia w godz. od 0.00 do 16.59 od poniedziałku do piątku od godziny 0:00 do godziny 16:59 oraz w soboty od 0:00 do 12:00.
 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim,  po uprzednim umieszczeniu informacji o tym w Serwisie.
 7. Koszt dostawy wynosi 20 zł. W przypadku Zamówień na kwotę wyższą niż 80,00 zł Klient nie ponosi kosztów dostawy. 
 8. Do Zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu nie są udzielane rabaty, wynikające w szczególności z posiadanych przez Klienta kart rabatowych w Sklepie.
 9. Zamówienia są dostarczane przez Przewoźników w sposób zapewniający zachowanie właściwości Towarów.
 10. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania jej wystawienia poprzez wpisanie takiej potrzeby w uwagach do Zamówienia. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje paragon fiskalny.
 11. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały odebrane osobiście przez Klienta ze Sklepu lub dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta, a Klient wyrazi wolę ich nabycia po cenie wskazanej w przedstawionej w momencie dostawy Ofercie. Serwis jedynie umożliwia złożenie Zamówienia, a w następstwie odbioru osobistego lub dostawy po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy, co do Towarów objętych Zamówieniem może dojść do zawarcia Umowy sprzedaży. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od Przewoźnika.
 12. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza Zamówień złożonych przez Użytkowników naruszających Regulamin bądź przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (duże opady śniegu, silny grad, ulewny deszcz).
 13. Klient odbierając przesyłkę z Towarem powinien sprawdzić stan opakowania
  i pokwitować jej odbiór w obecności z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia
  z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności Przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Przewoźnik), zawierający opis uszkodzenia.

VII.    Warunki płatności

W momencie akceptacji Zamówienia na stronie www.e-rast.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych,
b) kartą płatniczą - możliwa jest płatność u Klienta kartą płatniczą Mastercard, Visa, Visa Elektron.
c) płatnością online (obsługiwane są przez firmę eCard S.A) za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.
Płacę z inteligo (inteligo)
- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (mBank)
- Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
- Przelew z BPH (Bank BPH)
- Płacę z iPKO (PKO BP)
- Pekao24Przelew (Bank Pekao)
- Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.)
- Płacę z IKO
- Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)
- PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
- MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
- Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
- Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
- Alior Sync (Alior Bank)
- Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
- Płać z ING  (ING Bank Śląski)
- Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
- Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
- DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.)
- Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
- Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
- Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
- PeoPay (Bank Pekao S.A.)
- e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.)
- Deutsche Bank Polska S.A.
- Raiffaisen Bank Polska S.A.
- Bank Pocztowy S.A.
- Bank Spółdzielczy we Wschowie
- Plus Bank S.A.
- Millennium Bank S.A.
- Credit Agricole Bank S.A.
- Bank DnB Nord Polska S.A.
- Bank Zachodni WBK S.A.

d) płatnością online (obsługiwane przez firmę eCard S.A. )za pomocą karty płatniczej
 - Visa
  - Visa Electron
  - MasterCard
  - Maestro
  - MasterCard Electronic

VIII.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wręczając je Przewoźnikowi, przesyłając je w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: rast@ibes.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, rekomenduje się przesłanie go na adres w Olsztynie (10-691), przy ul. Kanta 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów: 
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Rekomendowanym sposobem zwrotu Towarów, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do Sklepu przed upływem powyższego terminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu. 
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na charakter Towarów nie jest możliwe odesłanie Towaru w zwykły sposób, Sprzedający odbierze Towary od Klienta na swój koszt. 
 8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi także koszty realizacji Zamówienia. 
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na zaproponowany przez Sprzedawcę inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 11. W przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem firmy eCard S.A. zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty
 12. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. 
 13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi oraz gwarancji producenta.

IX.    Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 1. a) dane Klienta,
 2. b) numer Zamówienia,
 3. c) opis wady Towaru,
 4. d) wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: Olsztynie przy ul. Kanta 10
 1. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

X.    Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu Rejestracyjnym lub pozyskanych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), ul. Targowa 72. Dane osobowe są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w granicach określonych w Regulaminie, tj. składania i realizowania Zamówień. Organizator przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w szczególności do następujących celów:
 1. podejmowania działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności serwisowych oraz dokonywania niezbędnych napraw lub modyfikacji Serwisu,
 2. składania Zamówień oraz ich realizowania,
 3. komunikacji z Użytkownikiem, w tym także wysyłanie Newslettera.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 2. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, jak również w zakresie stosowanej ochrony prywatności znajdują się w Polityce zachowania poufności danych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

XI.    Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu www.e-rast.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
  W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta w Sklepie www.e-rast.pl.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.

XII.    Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail rast@ibes.com.pl bądź Infolinii.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Carrefour Polska Sp. z o.o.

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

UL. KANTA 10

10-691 OLSZTYN

TEL: 665 490 336

E-MAIL: rast@ibes.com.pl

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów – nazwa zwracanego Towaru(*) 

Numer Zamówienia:(**)

Numer kontaktowy:(**)

Data odbioru Towaru(**): 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

3. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.

4. Oferta sklepu - "Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny obowiązują w okresie promocyjnym lub do wyczerpania zapasów.”

Szybki koszyk

Szybki Koszyk

"Szybki Koszyk" jest opcją dostępną tylko dla zalogowanych Klientów.

Jest to lista produktów przypisana do dowolnie nazwanej przez Klienta kategorii (np. "ulubione", "kawy", "na święta"). Szybki koszyk można w dowolnym momencie edytować.

1. Dodawanie produktów do "Szybkiego Koszyka"
- Produkty można dodawać do "Szybkiego Koszyka" klikając link "Dodaj do szybkiego koszyka", a następnie wybrać istniejący lub stworzyć nowy szybki koszyk.

2. Usuwanie produktów z "Szybkiego Koszyka"
- Towary z szybkiego koszyka usuwa się w zakładce "Moje zakupy". Z "Menu' należy wybrać "Szybki koszyk", a następnie wybrać szybki koszyk, w którym znajduje się towar, zaznaczyć go i nacisnąć przycisk "Usuń"

3. Zamawianie towarów z "Szybkiego Koszyka"
- Towary z szybkiego koszyka można dodać do bieżącego koszyka w wybranej przez siebie ilości. Aby zamówić lub dodać do bieżącego koszyka towary z szybkiego koszyka należy skorzystać z zakładki "Moje zakupy", a następnie z "Menu" wybrać "Szybki koszyk", znaleźć szukany towar, zaznaczyć go, z rozwijanej listy 'Przenieś wybrane do'  wybrać "bieżącego koszyka" i nacisnąć przycisk "Wykonaj"

4. Usunięcie "Szybkiego Koszyka"
- Szybkie koszyki usuwa się w zakładce "Moje zakupy". Z "Menu' należy wybrać "Szybki koszyk", a następnie zaznaczyć wybrany szybki koszyk i nacisnąć przycisk "Usuń"

5. Zamawianie całego "Szybkiego Koszyka"
- Do bieżącego koszyka można przenieść całą zawartość szybkiego koszyka wystarczy przy wybranym szybkim koszyku nacisnąć "Złóż zamówienie", a towary znajdujące się w szybkim koszyku zostaną przerzucone do bieżącego koszyka

Dostawa

Koszt transportu

W wypadku odbioru osobistego
koszt transportu nie jest naliczany

Zamówienia można odebrać pod adresem:
Olsztyn - "Supermarket e-Rast.pl", ul. Kanta 10

Termin dostaw

Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu ich złożenia.
Można wybrać 1 z 3 okresów dostawy.
Zamówienia z dostawą w dniu jego złożenia:

Okresy złożenia zamówienia

Okresy dostaw

09 - 12

12 - 16

16 - 20

do godziny 08:59

do godziny 11:59

do godziny 15:59Zamówienia z dostawą na inny termin niż dzień jego złożenia są realizowane z maksymalnie 4-dniowym wyprzedzeniem.